Regulamin

I. Kto przetwarza i administruje danymi osobowymi.

1. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę ARRIES Piotr Augustyn (adres do doręczeń: ul. Leszczyńskiego 4, lok. 25, 50-078 Wrocław) zwaną dalej ARRIES

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą” jest Piotr Augustyn, adres do doręczeń ul. Leszczyńskiego 4, lok. 25, 50-078 Wrocław,

II. W jakim celu są i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe.

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. świadczenia usług informatycznych, pozycjonowania stron oraz usług z zakresu marketingu internetowego;
 2. utrzymania kontaktu z klientami;
 3. uzyskania danych statystycznych na temat odwiedzin strony arries.pl;
 4. celów rekrutacyjnych;
 5. celów podatkowych i rachunkowych

2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu informowaniu o usługach prawnych ARRIES oraz w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

3. Dane statystyczne o których mowa ust. 3 pkt. 3 są przetwarzane przez programy: AdSense, Double Click for Publishers czy Google Analitycs, Google Search Console, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych są zawarte w Polityce cookies https://arries.pl/polityka-cookies/ oraz Polityce Prywatności https://arries.pl/polityka-prywatnosci/

4. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie dla celów, dla których zostały udostępnione.

III. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo zażądać:

 1. Sprostowania danych osobowych;
 2. Usunięcia danych osobowych;
 3. Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;
 4. Dostępu do danych osobowych;
 5. Przeniesienia danych osobowych;
 6. Kopii danych osobowych.

2. Realizacja powyższy uprawnień następuję poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@arries.pl lub tradycyjną pocztą na adres ARRIES określony w ust. 1.

IV. Usunięcie danych osobowych.

1. Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy i rejestru ARRIES, następuję przez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@arries.pl lub tradycyjną pocztą na adres ARRIES określony w ust. 1.

V. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody właściciela danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Internet to nieograniczone możliwości i szansa na szybki rozwój. Pomagam tę szansę wykorzystać!